Wu Dong Qian Kun

Wu Dong Qian Kun

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
Supreme Emperor of Swords

Supreme Emperor of Swords

Luan Shi Kuang Dao, Mad Blade During Troubled Times, Warrying Blade, 乱世狂刀
The Great Ruler

The Great Ruler

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆